پیروزی عظیم

تبلیغات

بیشتر ببینید

بازیکنان جدید تنها. شرط اول از تعادل واقعی رخ می دهد. 50X wagering به پاداش. سهم ممکن است در هر بازی متفاوت است. موجود در تنها بازی انتخاب شده است. نیاز wagering به بر تنها شرط پاداش محاسبه می شود. جایزه برای 30 روز از موضوع معتبر است. حداکثر تبدیل: 3 بار مقدار پاداش. سپرده Skrill به حذف شدند. شرایط کامل درخواست